• Home
 • History
 • Annotate
 • current directory
Name Date Size #Lines LOC

..16-Aug-2019-

COPYINGH A D21-Jun-200617.6 KiB341281

ChangeLogH A D21-Jun-200634.6 KiB1,083739

FAQH A D21-Jun-2006353 106

INSTALL.csH A D21-Jun-20061.9 KiB6739

MakefileH A D16-Aug-20191.8 KiB7633

NEWS.csH A D21-Jun-2006180 136

READMEH A D21-Jun-2006312 117

README.Czech.csH A D21-Jun-20067.8 KiB192136

README.Festival.csH A D21-Jun-20066.7 KiB212138

README.csH A D21-Jun-20062.6 KiB5341

czech-debug.scmH A D21-Jun-20065.5 KiB163119

czech-lexicon.outH A D16-Aug-201910.7 KiB276275

czech-lexicon.scmH A D16-Aug-201911.8 KiB314274

czech-mbrola.scmH A D21-Jun-20063.2 KiB155124

czech-unisyn.scmH A D21-Jun-20062.5 KiB8138

czech.scmH A D16-Aug-201976 KiB2,0951,799

czech.scm.inH A D16-Aug-201976 KiB2,0951,971

README

1festival-czech
2==============
3
4This is Czech support for Festival.
5
6More information is available in Czech in the files README.cs, INSTALL.cs, and
7README.Czech.cs. If you don't understand Czech and you look for more
8information, feel free to contact us at festival-czech@lists.freebsoft.org .
9
10-- Milan Zamazal
11

README.Czech.cs

1 Popis postup� �esksyntzy pouitch ve festival-czech
2 =======================================================
3 
4 * Zkladnjednotkyei
5 
6 Zkladnjednotkyei byly definovny dle difonovsady vypracovan7 Mgr. Pavlem Machaem. Tento materil je dostupnvbalku voice-czech-ph.
8 
9 ** Fonmy
10 
11 Fonmovsada je definovanstandardnm zpsobem vczech.scm. Vlastnosti
12 fonmdefinovanvczech.scm byly definovny dle potebesksyntzy, bez
13 p��mnvaznosti na konkrtnjazykovnebo fonetickpoznatky. Rznfonmy
14 pitom mohou mt zcela shodnvlastnosti, nebylo snahou uinit fonmy svmi
15 vlastnostmi uniktn�.
16 
17 ** Difony
18 
19 Pou��vme difonovou sadu zv��e zmnnho materilu Mgr. Pavla Machae. Ta
20 vrozumnm��e aproximuje mnoinu dvojic hlsek vyskytujcch se v��etin�.
21 
22 ** Pidvnsegment23 
24 ��st procesu stanovenvslednsekvence difonse provdaped samotnou
25 syntzou, vczech-after-analysis-hooks. Do sekvence segmentse zde pidvaj26 umlsegmenty. Clem tchto akcje dosaenlep��ho vslednho zvuku a
27 p��padntkonverze fonmpro syntetizry pou��vajcjinou fonmovou sadu.
28 Protoe se pidvnsegmentprovdatsnped syntzou, nennutno je
29 nijak zohledovat vurovnprozodie. Propagace prozodickch informacdo
30 pidanch segmentje zajitna automaticky.
31 
32 ** Slabiky
33 
34 Ve festival-czech je za slabiku povaovno celmluvenslovo. Prvnm dvodem
35 je, �e je to vhodnpi urovnprozodie. Druhm dvodem je, �e rozklad slov
36 na slabiky je v��etinobtnuriteln�. Pi zkoumnslabik je relevantn37 pouze jejich poet, kterje dn vskytem samohlsek a slabikotvornch
38 souhlsek. Na to nenrozklad na slabiky zapoteb�.
39 
40 
41 * Vslovnost jednotlivch slov
42 
43 Urovnvslovnosti jednotlivch slov jeeeno primrnLTS pravidly `czech'.
44 Korekce fonetick� formy, ji� nez�visl� na pravopisn�ch pravidlech, se prov�d�
45 ve funkci czech-adjust-segments. Tato funkce se vol� a� po zpracov�n� pauz,
46 proto�e pauzy jsou pro ur�en� v�sledn� fonetick� podoby podstatn�.
47 
48 Proto�e sou�asn� �esk� pravopis je p��li� nepravideln�, je nutno si p�i p�evodu
49 psan� formy na fonetickou vypom�hat lexikonem. Lexikon je pojat� jako seznam
50 p�esn� t�ch slov, kter� nejsou a ani rozumn� b�t nemohou pokryta LTS pravidly
51 nebo pro kter� by nespr�vn� prob�hl p�evod z�tokenu na slovo (nap��klad
52 v�p��pad� slova _pst_, kter� by bylo hl�skov�no).
53 
54 ** Jak postupovat p�i nalezen� nespr�vn� v�slovnosti slova
55 
56 Pokud je slovo obsa�eno v�lexikonu, p��slu�n� z�znam se jednodu�e oprav�.
57 Pokud slovo nen� obsa�eno v�lexikonu, m�lo by b�t v�prvn� �ad� posouzeno, zda
58 p��slu�n� probl�m nen� �ir��ho r�zu a nest�lo by za to jej o�et�it p�id�n�m LTS
59 pravidla.
60 
61 Jedn�-li se sp�e o�v�jimku, kterou nem� smysl zohled�ovat v�LTS pravidlech,
62 p�id� se do lexikonu. Jde-li o�slovo ohebn�, m�ly by b�t p�id�ny v�echny jeho
63 tvary, jsou-li vyslovov�ny chybn� t�. Je dobr� zamyslet se i�nad formami
64 vytvo�en�mi p�id�n�m nebo odebr�n�m p�edpon.
65 
66 Pokud dojde na p�id�n� nov�ho LTS pravidla, je zapot�eb� prov��it, jak� zm�ny
67 zp�sob�. Optim�ln� by bylo nechat vygenerovat v�slovnost v�ech �esk�ch slov
68 p�ed zm�nou LTS pravidel a po n� a n�sledn� srovnat jejich diff v�stupy. To je
69 v�ak na b�n�ch stroj�ch pom�rn� zdlouhav� z�le�itost a je tedy prakti�t�j�� ji
70 aplikovat pouze na mno�inu slov, kter� mohou b�t p��slu�n�m pravidlem dot�eny.
71 Je-li nov� LTS pravidlo ��dn� ov��eno, m��e b�t p�id�no. Voliteln� lze
72 prov��it slova v�lexikonu, zda se v�slovnost n�kter�ch z�nich neshoduje
73 s�v�sledkem po aplikaci nov�ch LTS pravidel, a�takov� slova z�lexikonu vy�adit.
74 
75 ** Tokeny, kter� se expanduj� na v�ce slov
76 
77 Je-li z�pis ur�it�ho slova expandov�n na v�cero slov, je nutno jeho expanzi
78 definovat v�prom�nn� czech-multiword-abbrevs. Takov� slova nepat�� do lexikonu
79 -- lexikon definuje jen v�slovnost jednotliv�ch slov.
80 
81 ** Pravidla pro p�epis z�textu do fonetick� podoby
82 
83 P�i p�episu textu do fonetick� podoby je v�lexikonu dovoleno pou��vat ve�ker�
84 fon�my definovan� v��esk� fon�mov� sad�. P�itom mus� b�t dodr�ena n�sleduj�c�
85 pravidla.
86 
87 *** Konverze zn�l�ch souhl�sek na nezn�l� a naopak
88 
89 Neprov�d� se konverze zn�l�ch souhl�sek na nezn�l� a naopak, kde to nen�
90 vylo�en� nutn�. Nap��klad spr�vn� (z�hlediska festival-czech) fonetick� p�epis
je(o v c e)91 slova _ovce_ je (o v c e), nikoliv (o f c e). V�slovnost difonu v-c se toti�
92 jednak v�tomto slov� podstatn� neli�� od v�slovnosti tohoto difonu v�jin�ch
93 slovech a jednak se s�opravdovou zn�lou v�slovnost� tohoto difonu v��e�tin�
94 nesetk�me (ani na hranic�ch slov a slovech p�ejat�ch). Jeho spr�vn� v�slovnost
95 tedy bude zaji�t�na v�difonov� datab�zi nebo jej�ch konverzn�ch pravidlech.
96 
97 Naproti spr�vn� p�epis slova _magnetismus_ je (m a g n e t i z m u s), proto�e
98 v�n�m se skute�n� jedn� o�pozm�n�nou v�slovnost slova p�ejat�ho a v�koncovce je
99 �esk� difon z-m, nikoliv �esk� difon s-m.
100 
101 Toto pravidlo ned�v� z�fonetick�ho hlediska smysl. Jeho c�lem je v�ak
102 zjednodu�en� tvorby polo�ek lexikonu (p�isp�vatel se m��e v�ce dr�et psan�
103 formy a nemus� se zab�vat speci�ln�mi p��pady) a zamezen� lidov� tvo�ivosti
104 v�nejednozna�n�ch p��padech.
105 
106 *** Vkl�d�n� r�z�
107 
108 Je nutno nezapom�nat na vlo�en� r�z� mezi samohl�skami. Spr�vn� p�epis slova
109 _neefektivn�_ je (n e _ e f e k t i v n~ i:). Naopak spr�vn� p�epis slova
110 _poet_ je (p o e t).
111 
112 *** Dvojhl�sky
113 
114 Dvojhl�sky se reprezentuj� odpov�daj�c� dvojic� hl�sek. Speci�ln�m p��padem
115 jsou dvojhl�sky obsahuj�c� `i' nebo `i:'. Ve skute�nosti se nejedn�
116 o�dvojhl�sky, vyslovuje se toti� mezi nimi hl�ska `j'. Sprvnpepis slova
117 _poezie_ tedy je (p o e z i j e).
118 
119 
120 * Prozodie
121 
122 Prozodie ve festival-czech zahrnuje intonaci, dlku, pauzy a p��zvuk. Tyto
123 parametry jsou konstruovny pevnna zkladpravidel publikovanch
124 v�[palkov�:04].
125 
126 Vtn� �seky a p��zvukovtakty jsou konstruovny ve fzi Word, jako zvltn127 relace IntUnit a StressUnit.
128 
129 ** Intonace
130 
131 Pravidla pro intonaci byla pevzata z�[palkov�:04]. Konkrtnintonan132 tabulka kadencbyla pevzata z�[palkov�-pt��ek:97].
133 
134 Vpublikovanch prozodickch pravidlech jsou uritnejasnosti, kterbyly
135 rozeeny nsledujcm zpsobem:
136 
137 - Proesti a vceslabinp��zvukovtakty se vpozici F pou��vintonan138  kivka ze skupiny A (v�[palkov�-pt��ek:97] p��slunpravidlo pro pozici F
139  chyb�).
140 
141 - Pro pozici F se volintonankivka ze skupiny A (v�[palkov�:04] nen142  specifikovno).
143 
144 - Pro pozici F-1 se vybrpouze zintonanch kivek povolench pro skupinu F
145  (pro jistotu -- v�[palkov�:04] nenspecifikovno, k��emu by sohledem na
146  pedchoz� �pravu mly bt F-kivky skupiny B).
147 
148 Nedoeena je detekce doplkovch tzacch vt ve funkci czech-yes-no-question,
149 kde chybdostatenobshlseznam tzacch zjmen, ��slovek a p��slovc�.
150 Mlo by bt monjej zskat spomoc� �eskho ispellu.
151 
152 ** Dlka
153 
154 Dlka se stanovuje na zkladpotu slabik vp��zvukovm taktu dle tabulky
155 z�[palkov�:04].
156 
157 ** Pauzy
158 
159 Pou��vme pauzy t�� dlek: nejdel�� (BB), stedn� (B) a krtk� (SB).
160 Umisovnpauz se definuje vpromnnczech-phrase-cart-tree a funkci
161 czech-adjust-phrase-breaks. Pouitmetoda urovnpauz vychz162 z�[palkov�-pt��ek:66], nenvak pesnou implementactchto pravidel.
163 
164 ** P��zvuk
165 
166 Dle [palkov�:04], sekce 1.2db), nenvsyntzeetiny ��doucp��zvuk
167 explicitngenerovat zmnou dynamiky. P��zvuk je modelovn intonankivkou.
168 
169 
170 * Odkazy
171 
172 [palkov�:04]
173  Zdena Palkov�: Soubor fonetickch pravidel jako podklad pro prozodick174  komponent automaticksyntzy TTS v��etin175 
176 [palkov�-pt��ek:97]
177  Zdena Palkov�, Miroslav Pt��ek: Modelling Prosody in TTS Diphone Synthesis in
178  Czech; Forum Phoneticum 63, Frankfurt am Main 1997
179 
180 [palkov�-pt��ek:66]
181  Zdena Palkov�, Miroslav Pt��ek: TTS Issues: Prosody modifications in Text;
182  in Speech processing, 6th Czech-German Workshop, Prag 1966, R. Vch
183  (ed.) pp.32-34
184  + internmateril Z. Palkov�, Zvrenzprva grantu GAR 405/96/0301
185 
186 
187 -- Milan Zamazal
188 
189 Local variables:
190 mode: outline
191 end:
192 

README.Festival.cs

1 Strunpopis pevodu textu do zvukovpodoby ve Festivalu
2 ==========================================================
3 
4 Celproceseovsyntzy Festivalu je velmi podrobnpopsn vdokumentu
5 Building Synthetic Voices, kterje kmnna www.festvox.org a lze jej
6 doporuit kadmu, kdo chce festivalovmechanismy pochopit do dostaten7 hloubky. Dal�� informace jsou pak kdispozici vmanulu Festivalu, ty jsou
8 vak vuritch smrech neplna bez v��e uvedenho dokumentu se pi
9 seriznj�� prci na novm festivalovm jazyce a/nebo hlasu nelze obejt.
10 
11 Tento dokument je strunm popisem syntzy a dostupnch nstrojpro ty, kdo
12 potebujzskat zkladnorientaci vprocesu festivalovsyntzy a pitom
13 nemaj� �as anebo zjem se vnovat zdlouhavmu a podrobnmu studiu v��e
14 uvedench dokument�. Nejednse o�*uivatelsk�* �vod do Festivalu, znalost
15 uivatelskprce sFestivalem je pedpokldna.
16 
17 Konkrtnpostupy pouitproetinu jsou popsny ve zdrojovm kdu
18 festival-czech (technickinformace) a vsouboru README.Czech.cs (jazykov19 informace).
20 
21 
22 * Zkladnprincipy Festivalu
23 
24 Festival je systm modulrna celproces se skldzprovedenlibovoln25 sekvence modul�. Kadmodul msvj ��el a pro nkter� ��sti zpracovnsi
26 lze vybrat zvce alternativnch modul�. Lze tpou��t libovolnmoduly
27 vlastn�.
28 
29 Moduly se obvykle pou ve schemovm programovacm jazyce Festivalu zvanm
30 SIOD. Tento jazyk je popsn vmanulu Festivalu.
31 
32 
33 * Fze zpracovn34 
35 Zpracovntextu se standardnskldznsledujcch fz�, definovanch
36 vsynthesis.scm:
37 
38 (defUttType Text
39  (Initialize utt)
40  (Text utt)
41  (Token_POS utt)
42  (Token utt)
43  (POS utt)
44  (Phrasify utt)
45  (Word utt)
46  (Pauses utt)
47  (Intonation utt)
48  (PostLex utt)
49  (Duration utt)
50  (Int_Targets utt)
51  (Wave_Synth utt)
52  )
53 
54 Ve se to�� okolo tzv. utterance, kterpedstavuje jakousi jednotku, vcei
55 mnanotovanou, kterou lze postupnm doplovnm anotac� (*features*) dostat
56 ado stavu, kdy je schopna odeslnna zvukovvstup. Kadzv��e uvedench
57 fzje volnfunkce na utterance `utt'.
58 
59 
60 * Pr�ce s�utterance
61 
62 Pot�ebujete-li prov�st synt�zu ur�it�ho textu, vytvo��te si p��slu�n� utterance
63 nap��klad n�sleduj�c�m zp�sobem:
64 
65  (Utterance Text "n�jak� text")
66 
67 Funkce vr�t� nezpracovan� utterance, kter� lze nechat pln� zanalyzovat vol�n�m
68 funkce `utt.synth'. Pozor, ve festivalovm ��dkovm rozhrannelze zadvat
69 8-bitovznaky, vp��padpoteby je nutno syntzu provst pes soubor.
70 
71 Utterance se skldztzv. relac�, jejichjmna lze zjistit pomoc72 
73  (utt.relationnames utterance)
74 
75 Obsah (seznam poloek, items) ��danrelace se vythne pomoc76 
77  (utt.relation.items utterance 'relation-name)
78 
79 Mnoh� polo�ky se vyskytuj� ve v�ce relac�ch. Relace m� obecn� podobu stromu a
80 prost�ednictv�m polo�ek mohou b�t tyto stromy vz�jemn� prov�z�ny. Relace
81 polo�ky lze zjistit pomoc�
82 
83  (item.relations item)
84 
85 Z�kladn�mi vlastnostmi polo�ky jsou jej� jm�no a rysy:
86 
87  (item.name item)
88 
89 Rysy polo�ky lze zjistit pomoc�
90 
91  (item.features item)
92 
93 Lze si vyzkou�et:
94 
95  (mapcar item.features (utt.relation.items utterance 'Word))
96 
97 Pro vypsnrelace je pehlednj�� vstup z
98 
99  (utt.relation.print utterance 'Word)
100 
101 Lze t� pou��t
102 
103  (utt.relation_tree utt 'SylStructure)
104 
105 Funkce utt.relation_tree vrackompletnj�� informaci odanrelaci, obsahuje
106 celstrom dat obsaench vrelaci, zatmco utt.relation.print vypisuje pouze
107 prvky nejvy��� �rovn�.
108 
109 Obas nar��me na pojem globlnho parametru. Hodnotu globlnho parametru lze
110 zskat volnm
111 
112  (Param.get 'jm�no-parametru)
113 
114 
115 * Stru�n� popis f�z� zpracov�n�
116 
117 ** Initialize
118 
119 Jen vytvo�� pr�zdn� utterance.
120 
121 ** Text
122 
123 Provede rozd�len� textu na tokeny. Funkce `Text' je napsna vC++, vyu��v124 vak promnn� `token.*' definovan� v�token.scm.
125 
126 Definovan� interpunk�n� znam�nka jsou odd�lena od v�sledn�ch token� a jsou
127 dostupn� jako jejich features.
128 
129 ** Token_POS
130 
131 Prov�d�, je-li t�eba, kontextov� ozna�kov�n� tokenu pro rozli�en� r�zn�ho
132 v�znamu shodn�ch token�. Tato f�ze slou�� pro ur�en� spr�vn� v�slovnosti slov
133 ve f�zi bezprost�edn� n�sleduj�c�, pozd�j�� f�ze POS m� ��el jin�.
134 
135 ** Token
136 
137 P�ev�d� tokeny na slova. P�evod lze prov�st definic� funkce token_to_words.
138 P�i konverzi tokenu je mo�no se pod�vat na okoln� tokeny (nebo l�pe vyu��vat
139 kontextov�ch informac� z�skan�ch ve f�zi Token_POS), tak�e je mo�no prov�d�t
140 i�sofistikovan�j�� operace ne� pouh� mapov�n� jedin�ho tokenu na jedno nebo
141 v�ce slov.
142 
143 ** POS (POS == Part of Speech)
144 
145 Prov�d� tagov�n� konkr�tn�ch slov dle jejich pozice v��e�i. Nepovinn� ��st.
146 Parametrizovateln� pomoc� n�kolika prom�nn�ch. Tato f�ze, na rozd�l od f�ze
147 Token_POS, ur�uje v�znam jednotliv�ch slov ji� nikoliv pro ur�en� v�slovnosti
148 slov, n�br� pro ur�en� jejich role ve vztahu k�n�sledn�mu ur�en� prozodie,
149 tj. pauz, d�lek, p��zvuku a intonace.
150 
151 ** Phrasify
152 
153 Identifikace pauz (��dn�, norm�ln�, dlouh�) mezi slovy. Mezi v�t�inu slov se
154 nevkl�d� ��dn� pauza, vkl�d� se za interpunkci, n�kdy kr�tk� (po ��rce), n�kdy
155 dlouh� (konec v�ty). Tato funkce sama o�sob� pauzy nevkl�d�, to se d�je a� na
156 z�klad� j� generovan�ch informac� v�Pauses.
157 
158 ** Word
159 
160 Prov�d� p�evod slov na fon�my a slabiky v�implicitn�m festivalov�m form�tu.
161 Definov�no v�lexicon.scm, nen�-li glob�ln�m parametrem Word_Method �e�eno
162 jinak, vol� se C++ funkce Classic_Word.
163 
164 Cel� process je pom�rn� podrobn� pops�n v�dokumentaci, sekce Lexicons.
165 
166 ** Pauses
167 
168 Vkl�d� pauzy. Pro tuto akci se pou��v� funkce definovan� glob�ln�m parametrem
169 Pause_Method. Implicitn� je funkce Classic_Pauses, definovan� v�pauses.scm.
170 Funkce d�l� v�z�sad� to, �e vlo�� po��te�n� pauzu a pak vlo�� pauzy dle
171 informac� vytvo�en�ch ve f�zi Phrasify. Nav�c vy�ad� z�utterance slova
172 ozna�en� jako interpunkce.
173 
174 Vkl�d�n� �vodn� pauzy lze odru�it p�edefinov�n�m funkce insert_initial_space,
175 nem�lo by se to v�ak d�t v�jin�ch ne� od�vodn�n�ch p��padech, jinak t�m utrp�
176 v�sledn� kvalita synt�zy.
177 
178 ** Intonation
179 
180 Generuje akcenty pro intonaci (prvn� f�ze zpracov�n� intonace), ale nevytv���
181 je�t� intonaci samotnou (druh� f�ze zpracov�n� intonace), to d�l� a�
182 Int_Targets. Pou��v� se funkce definovan� glob�ln�m parametrem Int_Method.
183 
184 ** PostLex
185 
186 V�t�to f�zi lze aplikovat jak�koliv dodate�n� transformace nad utterance,
187 za�azen� v�seznamu postlex_rules_hooks.
188 
189 ** Duration
190 
191 Ur�� d�lky trv�n� jednotliv�ch segment� (fon�m�) syntetizovan�ho textu.
192 
193 ** Int_Targets
194 
195 Ur�� parametry intona�n� k�ivky, obvykle po slabik�ch.
196 
197 ** Wave_Synth
198 
199 Samotn� sestaven� zvuku na z�klad� ji� v�ech dostupn�ch anotac�. Funkce, kter�
200 se pro synt�zu zavol�, je definov�na glob�ln�m parametrem `Synth_Method'.
201 Kostra funkce Wave_Synth je napsna ve Scheme a nachzse vsynthesis.scm.
202 
203 
204 * Praktickpoznmky.
205 
206 Docstringy umvypsat funkce `doc'.
207 
208 Readline um� dopl�ovat jm�na funkc�, co� je �asto u�ite�n�.
209 
210 
211 -- Milan Zamazal
212 

README.cs

1 festival-czech -- podporaetiny pro Festival
2 ==============================================
3 
4 Clem festival-czech je poskytnout kvalitnkompletnsvobodnoueskoueovou
5 syntzu. Je vyuito systmu Festival, kternabzsolidnsvobodnframework
6 pro tvorbueovch syntz a disponuje kvalitnsvobodnou anglickoueovou
7 syntzou.
8 
9 eovsyntza je dleitm prvkem svobodnch operanch systm�. Kromjinho
10 tvo�� zsadnkomponenty uivatelskho rozhranpro zrakovpostien11 uivatele. Souasnstav svobodn� �esk� �eovsyntzy je neuspokojiv�,
12 neexistuje ��dndostatenkvalitnkompletnsystm. Proto byla zahjena
13 prce na festival-czech, kde je snahou doshnout svyuitm solidnfestivalov14 infrastruktury zaplnntto mezery. Projekt tm��e vbudoucnu slouit jako
15 zklad a zdroj nezbytnho festivalovho know-how pro dal�� jazyky a pispt tak
16 kvytvoenvcejazynho svobodnhoeovho syntetizru.
17 
18 festival-czeche�� dv� �lohy:
19 
20 1. Pevod textu do fonetickho popisu, nezvislna modulu provdjcm
21   konenou syntzu zvuku.
22 
23 2. Difonovou databzi pro festivalovsyntetizr. Tato ��st se nachz24   samostatnvpodprojektu voice-czech-ph.
25 
26 Strunnvod kpouitnaleznete vsouboru INSTALL.cs.
27 
28 festival-czech je nynve stavu rozpracovanosti. Mme funknjazykovmodul
29 proetinu a funkn� �eskdifonovhlas. Jazykovmodul se skldznkolika
30 ��st�: fonmova difonovsada (zvt�� ��sti hotovo), zkladnpravidla pro
31 pevod psanho textu do hlskovpodoby (ta musbt jetdoplnna a ladna),
slovn�k(jeho obsah je zat�m zcela minim�ln�)32 vslovnostnslovnk (jeho obsah je zatm zcela minimln�), minimlnjazykov
33 analza (�irokpole pro budoucvylepovninterpretace psanho textu),
34 prozodickpravidla (ta jsou vcemnkompletn�, ale mohou vnich bt jet35 chyby). Difonovhlas, vytvoenvrmci podprojektu voice-czech-ph, je nyn36 vprovozuschopnm stavu, ale zatm neprobhlo ladnkvality jeho vstupu.
37 
38 Vsledek projektu zvisna dostupnch zdrojch, na jednu stranu mpotencil
39 doshnout pomrnslunho vsledku, na druhou stranu vak m��e zajt nabyt�.
40 Proto je vtna kadpomoc -- jazykovdn�, programtorsk�, finannnebo
41 jakkoliv jin�.
42 
43 Projekteskfestivalovsyntzy je realizovn spolenostBrailcom, o.p.s.
44 Finannna nj pisply Nadanfondeskho rozhlasu, spolenost Seznam.cz a
45 Evropskkomise (vrmci programu Leonardo da Vinci).
46 Odbornou pomoc poskytl Fonetick� �stav Filozofickfakulty Univerzity Karlovy
47 v��ele sprof. PhDr. Zdenou Palkovou, CSc.
48 
49 Sp��padnmi dotazy, nmty a nabdkami pomoci se lze obracet na adresu
50 festival-czech@lists.freebsoft.org .
51 
52 -- Milan Zamazal
53